Usluge

PROJEKTOVANJE

NaA?a osnovna delatnost je projektovanje arhitektonsko-graAi??evinskih objekata, izrada potrebne dokumentacije za ishodovanje graAi??evinske i upotrebne dozvole, sa svim meAi??u fazama od idejnog reA?enja do izvoAi??aA?kog projekta, bilo da su u pitanju novi objekti, adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje. U tom procesu vodimo se idejom da naA?i klijenti mogu na nas da se oslone da ih provedemo kroz sve potrebne procedure i da mogu da oA?ekuju posveAi??enost sa naA?e strane – cilj je da se doAi??e do najboljeg reA?enja, koje nije prvo i jedino, moA?emo da ponudimo nekoliko reA?enja, izmeAi??u kojih se moA?ete odluA?iti za konaA?no, koje se razraAi??uje za dozvolu i izvoAi??enje.

Vrste projekata za koje nas moA?ete angaA?ovati:

IZVOA?ENJE

Radimo po sistemu roh-bau (gruba-gradnja), a takoAi??e i po sistemu “kljuA? u ruke” .

Naime, Vi odluA?ujete do kog nivoa zavrA?enosti objekta treba da idemo.

RaspolaA?emo savremenom tehnologijom i struA?nim kadrovima, A?to nam omoguAi??ava fleksibilnost u izvoAi??enju objekata razliA?itih namena, stambeni (kuAi??e za odmor, kuAi??e, nizovi, viA?estambeni objekti), poslovni, industrijski, ugostiteljski, sportski, poljoprivredni, itd.

Vrste radova za koje nas moA?ete angaA?ovati :

 1. GRAA?EVINSKI RADOVI
  – Zemljani
  – Zidarski
  – Betonski
  bayer generic generic levitra 100mg. – ArmiraA?ki
  Female Viagra online, order lioresal. – Tesarski
  – KrovopokrivaA?ki
 2. ZANATSKI RADOVI
 3. INSTALATERSKI RADOVI
 4. ADAPTACIJE I REKONSTRUKCIJE
 5. “KLJUA? U RUKE”

Uz podrA?ku naA?eg projektnog biroa spremni smo da odreagujemo na dodatne zahteve i izmene reA?enja u toku gradnje, korigujemo materijalizaciju ili konstruktivna reA?enja sa ciljem optimizacije istih.

Jedna od najrelevantnijih referenci jesu objekti koje smo izgradili. Stoga, pogledajte neke od objekata koji su rezultat naA?eg rada i VaA?ih i naA?ih idejnih reA?enja.

Kontaktirajte nas i dostaviAi??emo Vam ponudu u obimu koji Vi A?elite.

STRUA?NI NADZOR
Niz poslova vezanih za proveru kvaliteta izvoAi??enja radova i primenu propisa, standarda, tehniA?kih normativa i normi kvaliteta.

Kontrolu materijala koji se ugraAi??uje.

Kontrola podudarnosti izvoAi??enja radova se tehniA?kom dokumentacijom na osnovu koje je odobrena gradnja objekta.

Kontrola dinamike graAi??enja po etapama.

buy disgracil.
INA?ENJERING

Uz primenu najsavremenijih dostignuAi??a u oblasti graAi??evinarstva, naA? inA?enjerski kadar garantuje kvalitet pri izradi statiA?kih i dinamiA?kih planova i njihovu realizaciju uz poA?tovanje svih tehniA?kih i administrativnih normi u graAi??evinarstvu. U okviru ove delatnosti nudimo uslugu pribavljanja kompletne dokumentacije potrebne za izgradnju objekata.

U opsegu naA?ih inA?enjering usluga su :

 • StatiA?ki proraA?un
 • Izrada predmera i predraA?una
 • Izrada kalkulacija cena
 • Izrada specifikacija materijala