O nama

Samostalna graA�evinska radnja ili SGR MALI MRAV je mala firma u privatnom vlasniA?tvu, postoji od 11. juna 1998. godine, osnovana u InA�iji. Vlasnik preduzetnik: Rajko J. ZoriA�, dipl. inA?. graA�.

ViA?egodiA?njim trajanjem u graA�evinarstvu firma je stvorila i odrA?ava svoju poziciju na trA?iA?tu.

Firma poseduje potencijal potreban za sticanje potpunog zadovoljenja naA?ih klijenata, investitora sa predlaganjem svih inovacija u oblasti graA�evine gde je na prvom mestu kvalitet, funkcionalnost i estetika samih objekata.

StruA?nost i poslovna kultura su imidA? firme koji paA?ljivo gradimo godinama.

Cilj firme je da obezbedi najefikasnija konstruktivna reA?enja i pruA?i struA?ne arhitektonske i inA?enjerske usluge uz primenu najsavremenijih saznanja iz ovih oblasti.

MiA?ljenje da ne postoji mali i veliki posao, trud da se svakom zainteresovanom klijentu izaA� u susret davanjem potrebnih informacija iz struke i insistiranje na kvalitetu izvedenih radova vodi ka obostranom zadovoljstvu. Na taj naA?in se krug zadovoljnih klijenata i saradnika stalno A?iri, zahvaljujuA�i preporukama tih istih ljudi, A?to je za nas najveA�a nagrada.

Firma poseduje licence za projektovanje, izvoA�enje i energetsku efikasnost objekata:

 • 300odgovorni projektant arhitektonskih projekata, ureA�enja slobodnih prostora i unutraA?njih instalacija vodovoda i kanalizacije
 • 311odgovorni projektant graA�evinskih konstrukcija objekata visokogradnje
 • 411odgovorni izvoA�aA? radova graA�evinskih konstrukcija i graA�evinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje
 • 381odgovorni inA?enjer za energetsku efikasnost zgrada

Delatnost firme :

 • Projektovanje objekata visokogradnje
 • IzvoA�enje graA�evinskih i graA�evinsko-zanatskih radova
 • StruA?ni nadzor nad izvoA�enjem graA�evinskih objekata
 • InA?enjering

Tokom proteklih godina projektovano je viA?e objekata razliA?itih namena, od stambenih, stambeno-poslovnih i ugostiteljskih objekata do proizvodnih hala.
Pogledati naA?u referenc listu, ovo su samo neke od referenci.

Referenca radova :

 • Projektovanje 4 viA?eporodiA?ne stambeno-poslovne zgrade, spratnosti Po+P+4+Pk, brgp. od 2200 do 7800 m2,
 • Projektovanje 9 radio-baznih stanica za Telenor na teritoriji Vojvodine, visine do 36 m,
 • Projektovanje (6) i izvoA�enje (2) zidanih trafostanica 20/04 kV, ukupne snage od 400 kVA do 2×1600 kVA,
 • Projektovanje i izvoA�enje proizvodnih industrijskih hala od 1000 do 8000 m2 i raspona do 25 m,
 • Izrada Projekata konstrukcije dvanaest poljoprivrednih i industrijskih objekata i viA?e stambenih i stambeno-poslovnih objekata.