Legalizacija (IOZS)

 

NOVI ZAKON o ozakonjenju objekata Narodna skupština Republike Srbije je usvojila 20. novembra 2015. godine, objavljen je u “Službenom glasniku RS” broj 96 od 26.11.2015. i počeo je da se primenjuje od 27. novembra 2015. godine.

Za razliku od predhodnih zakona, ovaj novi zakon je daleko ispred ranijih rešenja, jer je država legalizaciju postavila kao pitanje od javnog interesa i samim tim pitanje naknade za uređenje zemljišta postalo je irelevantno. Na taj način će se omogućiti jeftinija i jednostavnija legalizacija nelegalno izgrađenih objekata.

U Srbiji postoji 1,5 MILIONA NELEGALNIH OBJEKATA, a predmetnim Zakonom je predviđeno da TAKSA ZA OBJEKTE IZNOSI:

1) do 100 kvadrata 5.000 dinara,

2) do 200 kvadrata 15.000 dinara,

3) do 300 kvadrata 20.000 dinara,

4) preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima:

1) do 500 kvadrata iznosiće 250.000 dinara,

2) od 500 do 1.000 kvadrata 500.000 dinara,

3) do 1.500 kvadrata milion dinara,

4) preko te kvadrature tri miliona dinara.

Postupci za legalizaciju objekata započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona (27. novembar 2015.), po zahtevima koji su podneti do 29. januara 2014. godine, a koji nisu okončani do stupanja ovog Zakona na snagu, okončaće se po njegovim odredbama.

Predmet ozakonjenja će biti i oni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, a vidljivi su na satelitskom snimku, koji mora biti dostupan na uvid građanima u elektronskom obliku na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Rušenje nezakonito izgrađenog objekta u smislu ovog Zakona neće se izvršavati do pravosnažno okončanog postupka ozakonjenja.