Legalizacija

Legalizacija objekata izgraAi??enih bez graAi??evinske dozvole, koji ispunjavaju potrebne uslove, sastavni je deo naA?eg rada.

Legalizacijom vaA?eg objekta dobijate graAi??evinsku i upotrebnu dozvolu, A?to je osnovni preduslov za knjiA?enje objekta na VaA?e ime.

UknjiA?bom, dobijate pravo na bilo kakav dalji postupak sa objektom – prodaja, nadgradnja, dogradnja, adaptacija, rekonstrukcija, prenamena, fiziA?ka deoba, ili registracija delatnosti za koju je potrebno da objekat ispunjava odreAi??ene upotrebne uslove.

Tek sa graAi??evinskom/upotrebnom dozvolom i uknjiA?bom, vaA? objekat dobija pravu upotrebnu i trA?iA?nu vrednost!

A?to se naA?eg dela posla tiA?e, izraAi??ujemo IzveA?taj o zateA?enom stanju objekta (IOZS)Ai??sa
elaboratom geodetskih radova (izraAi??en od strane ovlaA?Ai??ene geodetske organizacije).

Cena izrade projektne dokumentacije zavisi od viA?e faktora – povrA?ine objekta, namene, sloA?enosti, roka izrade, itd. Obratite nam se, i na osnovu vaA?ih informacija daAi??emo vam orjentacionu cenu – konaA?nu ponudu moA?emo da utvrdimo nakon obilaska objekta i uvida u dokumentaciju.


Deo zakona o legalizaciji objekata

Zakon o legalizaciji objekata objavljen je u “SluA?benom glasniku RS” , broj 95 od 31. oktobra 2013. godine. Donet je imajuAi??i u vidu navedenu Odluku Ustavnog suda, a i polazeAi??i od analize odredbi Zakona o planiranju i izgradnji i potrebe za stvaranjem uslova za dovoAi??enje u legalne tokove bespravno izgraAi??ene objekte. Zakon o izmeni Zakona o legalizaciji objekata objavljen je u “SluA?benom glasniku RS” broj 117/14, kojim je izmenjen samo jedan A?lan.

A?lan 4.

Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje graAi??evinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgraAi??en, odnosno rekonstruisan ili dograAi??en bez graAi??evinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

A?lan 12. platno za tende.

Legalizacija objekta u smislu ovog zakona vrA?i se po zahtevu koji sadrA?i :

1) geodetski snimak ;
2) projekat izvedenog objekta u tri primerka ;
3) dokaz o pravu koriA?Ai??enja, svojine, odnosno zakupa na graAi??evinskom zemljiA?tu, odnosno dokaz o pravu svojine na objektu ;
4) dokaz o ureAi??ivanju odnosa u pogledu plaAi??anja naknade za ureAi??ivanje graAi??evinskog zemljiA?ta ;
5) dokaz o uplati administrativne takse.

A?lan 13.

Projekat izvedenog objekta se izraAi??uje za potrebe legalizacije objekta i naknadnog pribavljanja graAi??evinske dozvole.

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije sadrA?i naroA?ito :

1) situaciono reA?enje ;
2) postojeAi??e stanje sa visinskim kotama graAi??evinske parcele, poloA?ajem susednih katastarskih parcela i objekata i nazivima okolnih ulica ;
3) nivelaciono reA?enje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta ;
4) tehniA?ki izveA?taj ;
5) potpis i overu odgovornog projektanta ;
6) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta ;
7) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najviA?e taA?ke krovne konstrukcije ;
8) osnovu svih etaA?a u pogodnoj razmeri ;
9) karakteristiA?ne poduA?ne i popreA?ne preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri ;
10) potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri ;
11) specifikaciju posebnih fiziA?kih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna povrA?ina svakog posebnog dela objekta, naziv etaA?e na kojoj se nalazi) ;
12) blok A?emu instalacija sa naA?inom prikljuA?enja na spoljnu mreA?u ;
13) izjavu o stepenu izgraAi??enosti i upotrebljivosti objekta ;

Stepen izgraAi??enosti objekta obuhvata naroA?ito : izvedene grube graAi??evinske radove sa formiranim konstruktivnim sklopom, odnosno podatke da objekat poseduje noseAi??e elemente.

A?lan 15.

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodiA?nog stambenog objekta do 300 m2 bruto razvijene graAi??evinske povrA?ine sadrA?i naroA?ito :

1) osnove i karakteristiA?ne preseke objekta ;
2) tehniA?ki izveA?taj ;
3) potpis i overu odgovornog projektanta ;
4) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta.

A?lan 16.

Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije za stambene objekte preko 300 m2 bruto razvijene graAi??evinske povrA?ine, stambeno-poslovne objekte i proizvodne objekte sadrA?i :

1) situaciono reA?enje ;
2) postojeAi??e stanje sa visinskim kotama graAi??evinske parcele, poloA?ajem susednih katastarskih parcela i objekata i nazivima okolnih ulica ;
3) nivelaciono reA?enje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta ;
4) tehniA?ki izveA?taj ;
5) potpis i overu odgovornog projektanta ;
6) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta ;
7) osnove i karakteristiA?ne preseke objekta ;
8) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najviA?e taA?ke krovne konstrukcije ;
9) osnovu svih etaA?a u pogodnoj razmeri ;
10) karakteristiA?ne poduA?ne i popreA?ne preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri ;
11) potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri ;
12) specifikacija posebnih fiziA?kih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna povrA?ina svakog posebnog dela objekta, naziv etaA?e na kojoj se nalazi) ;
13) blok A?emu instalacija sa naA?inom prikljuA?enja na spoljnu mreA?u ;
14) izjavu o stepenu izgraAi??enosti i upotrebljivosti objekta.


Novi zakon o ozakonjenju (legalizaciji) objekata

farmacia on line.

NOVI ZAKON o ozakonjenju objekata Narodna skupA?tina Republike Srbije je usvojila 20. novembra 2015. godine, objavljen je uAi??“SluA?benom glasniku RS” broj 96 od 26.11.2015. i poA?eo je da se primenjuje od 27. novembra 2015. godine.

Za razliku od predhodnih zakona, ovaj novi zakon je daleko ispred ranijih reA?enja, jer je drA?ava legalizaciju postavila kao pitanje od javnog interesa i samim tim pitanje naknade za ureAi??enje zemljiA?ta postalo je irelevantno. Na taj naA?in Ai??e se omoguAi??iti jeftinija i jednostavnija legalizacija nelegalno izgraAi??enih objekata.

U Srbiji postoji 1,5 MILIONA NELEGALNIH OBJEKATA, a predmetnim Zakonom je predviAi??eno da TAKSA ZA OBJEKTE IZNOSI :

1) do 100 kvadrata 5.000 dinara,

buy Cialis Jelly, generic lioresal. 2) do 200 kvadrata 15.000 dinara,

3) do 300 kvadrata 20.000 dinara,

4) preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Kada je reA? o komercijalnim objektima :

1) do 500 kvadrata iznosiAi??e 250.000 dinara,

2) od 500 do 1.000 kvadrata 500.000 dinara,

3) do 1.500 kvadrata milion dinara,

4) preko te kvadrature tri miliona dinara.

Postupci za legalizaciju objekata zapoA?eti do dana stupanja na snagu ovog Zakona (27. novembar 2015.), po zahtevima koji su podneti do 29. januara 2014. godine, a koji nisu okonA?ani do stupanja ovog Zakona na snagu, okonA?aAi??e se po njegovim odredbama.

Predmet ozakonjenjaAi??Ai??e biti i oni objekti za koje nije podnet zahtev za legalizaciju, a vidljivi su na satelitskom snimku, koji mora biti dostupan na uvid graAi??anima u elektronskom obliku na internet stranici Ministarstva graAi??evinarstva, saobraAi??aja i infrastrukture.

RuA?enje nezakonito izgraAi??enog objekta u smislu ovog Zakona neAi??e se izvrA?avati do pravosnaA?no okonA?anog postupka ozakonjenja.buy Intagra, Zoloft withoutprescription.